SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

12.01.2017 Zmiana Ustawy o Karcie Polaka RODM Warszawa poleca

Cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka mogą ubiegać się o wsparcie finansowe na pokrycie kosztów osiedlenia się w Polsce. Decyzje o przyznaniu świadczenia wydaje Wojewoda. Wnioski można składać od 1 stycznia 2017 r.

Wsparcie finansowe może otrzymać cudzoziemiec, który złoży do wojewody wniosek o zezwolenie na pobyt stały z tytułu posiadania Karty Polaka i w terminie do 3 miesięcy wystąpi o przyznanie świadczenia pieniężnego. Pomoc finansowa może być wykorzystana na pokrycie kosztów zagospodarowania oraz bieżącego utrzymania w Polsce i przysługuje cudzoziemcowi, jego małżonkowi oraz małoletnim dzieciom przebywającym wraz z cudzoziemcem w Polsce. Z opłaty skarbowej zwolniony jest wniosek o pobyt stały z tytułu posiadania Karty Polaka, natomiast do wniosku o przyznanie świadczeń należy wnieść opłacę skarbową w wysokości 10 zł.

Decyzje o przyznaniu świadczenia pieniężnego wydaje Wojewoda, natomiast wypłaty świadczeń dokonuje starosta właściwy ze względu na miejsce pobytu wnioskodawcy. Wypłaty dokonywane będą w transzach miesięcznych w kasie starostwa lub przelewem na wskazane przez cudzoziemca konto bankowe. W przypadku zmiany miejsca pobytu cudzoziemca lub członków jego rodziny na inne znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, właściwym do wypłaty świadczenia pozostanie starosta wskazany w decyzji Wojewody.

Wniosek wraz z dokumentami można złożyć osobiście w Urzędzie:

  • w Wydziale Spraw Cudzoziemców
  • w Delegaturach Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu, Ciechanowie, Płocku, Siedlcach i Ostrołęce.

Wniosek można też przesłać pocztą lub złożyć osobiście wraz z wnioskiem o zezwolenie na pobyt stały z tytułu posiadania Karty Polaka wyłącznie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym na konkretny dzień i godzinę w siedzibie Wydziału lub w Delegaturze w Radomiu, dzwoniąc pod numer telefonu (22) 695 67 71 lub wysyłając e-mail na adres:wniosek@mazowieckie.pl (podając swój numer telefonu z prośbą o kontakt w celu umówienia na złożenie wniosku), a także w pozostałych Delegaturach w Ciechanowie, Płocku, Siedlcach i Ostrołęce.


Więcej informacji na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie:

https://www.mazowieckie.pl/pl/aktualnosci/aktualnosci/33408,Zmiana-ustawy-o-Karcie-Polaka-nowe-kompetencje-Wojewody.html