SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

26.06.2017 Porozumienie o współpracy między MSZ a IPN RODM Warszawa poleca

Musimy przywrócić właściwe znaczenie historii zarówno w kraju, jak i za granicą - powiedział minister Witold Waszczykowski podczas uroczystości podpisania porozumienia pomiędzy MSZ a IPN, która odbyła się dziś w siedzibie MSZ.

Wostatnich latach często istotne fakty z historii Polski były pomijane, zaniedbywane, a czasem wręcz fałszowane. To nie może się powtarzać. Jednym z priorytetów naszego rządu jest dbanie o dobre imię Polski – dodał minister.

Szef polskiej dyplomacji podkreślił, że umiejętne wykorzystanie dotychczasowych doświadczeń współpracy obu instytucji oraz potencjału intelektualnego MSZ i IPN pozwoli na coraz lepsze popularyzowanie wiedzy o najnowszych dziejach Polski i w wymierny sposób może przyczynić się do lepszego kreowania wizerunku Polski w świecie.

Prezes IPN Jarosław Szarek przypomniał, że współpraca między obiema instytucjami już trwa, czego najlepszym przykładem jest opracowanie historyczne wydane w ubiegłym roku z okazji Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.  – Dzięki zawartemu dziś porozumieniu ta współpraca będzie mogła przybrać nowe formy – zaznaczył szef IPN.

Porozumienie o współpracy pomiędzy MSZ a IPN w zakresie popularyzowania i upowszechniania wiedzy o najnowszych dziejach Polski oraz działalności na rzecz upamiętniania polskich osiągnięć politycznych nadaje formalny charakter wspólnym działaniom obu instytucji. Będą one kontynuować wspólne projekty w postaci wystaw, konferencji, pokazów multimedialnych popularyzujących za granicą współczesną historię Polski. IPN będzie wspierał resort spraw zagranicznych ekspertyzami i wiedzą ekspercką, w tym przygotowywał materiały dla potrzeb MSZ i placówek zagranicznych RP związane m.in. z problematyką „wadliwych kodów pamięci”. Porozumienie przewiduje również wydawanie wspólnych publikacji. MSZ i IPN będą także współpracować w zakresie „opieki i ewidencjonowania polskich miejsc pamięci poza granicami kraju, w tym polskich grobów wojennych i grobów osób zasłużonych".


Źródło: www.msz.gov.pl