SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

23.11.2017 "Śmierć Józefa Piłsudskiego i polska polityka zagraniczna" w PISM RODM Warszawa poleca

21 listopada 2017 odbyła się dyskusja panelowa "Koniec pewnej epoki - Śmierć Józefa Piłsudskiego i polska polityka zagraniczna". Panelowi towarzyszyła promocja nowowydanego przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych tomu Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1935.


Po przywitaniu gości przez Dyrektora PISM Sławomira Dębskiego, dyskusję otworzył Podsekretarz Stanu w MSZ Bartosz Cichocki. Dyskusję, w której wzięli udział: prof. Małgorzata Gmurczyk – Wrońska z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, prof. Stanisław Żerko z Instytutu Stosunków Międzynarodowych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni oraz prof. Włodzimierz Borodziej z Instytuty Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, poprowadził Piotr Długołęcki.


Podczas spotkania został wyemitowany film dokumentalny
"Dyplomaci II RP: Edward Raczyński"

https://www.youtube.com/watch?v=S994gbwAyBk

Informacja o publikacji:


Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1935
Redaktor tomu: Stanisław Żerko, współpraca: Piotr Długołęcki
Warszawa 2017

"Nowo przygotowany tom zawiera 344 dokumenty ilustrujące działania polskich polityków i dyplomatów w 1935 roku.

Najwięcej uwagi poświęcono stosunkom polsko-niemieckim. Warszawa i Berlin kontynuowały tzw. linię 26 stycznia, czyli politykę zapoczątkowaną podpisaniem w poprzednim roku deklaracji o niestosowaniu przemocy. Początek roku we wzajemnych relacjach zdominowała wizyta Hermanna Göringa w Białowieży i towarzyszące jej ogólnoeuropejskie zainteresowanie. Wpływ na wzajemne relacje miała także sytuacja w Wolnym Mieście Gdańsku i związane z nią kwestie gospodarcze.

W tomie udokumentowano również wydarzenia związane z chorobą i śmiercią Józef Piłsudskiego. Odejście Marszałka oznaczało koniec pewnej epoki w polskim życiu politycznym okresu międzywojennego. Opublikowano szereg dokumentów ukazujących reakcję na śmierć polskiego przywódcy, jak też notatki z rozmów prowadzonych przez zagranicznych polityków przybyłych do Krakowa na uroczystości pogrzebowe.

Zamieszczone w tomie archiwalia ukazują także pogarszające się stosunki polsko-radzieckie. Rząd Rzeczypospolitej, który dążył do ograniczania wpływu ZSRR na bieg spraw europejskich, negatywnie oceniał podpisanie w maju francusko-radzieckiego i następnie czechosłowacko-radzieckiego układu o pomocy wzajemnej.

Nieznacznemu pogorszenie uległy także relacje Polski z sojusznikami - Francją i Rumunią; zaostrzyły się i tak już złe relacje z Czechosłowacją.
Ważnym zagadnieniem międzynarodowym w roku 1935 był nasilający się kryzys między Włochami a Etiopią, który przekształcił się w konflikt zbrojny (Włochy zaatakowały Etiopię 3 października). Polska nie chciała zakłócać swych dobrych stosunków z Italią, niemniej przyłączyła się do sankcji nałożonych na nią przez Ligę Narodów.

W sferze aktywności propagandowej Polska starała się przeciwdziałać pogłoskom o rzekomym tajnym porozumienie z Niemcami. Zdecydowana większość zawartych w tomie dokumentów to materiały tajne, dotychczas niepublikowane. Podstawę źródłową stanowią głównie dokumenty przechowywane w Archiwum Akt Nowych w Warszawie oraz materiały Instytutu Polskiego i Muzeum im. Gen. Sikorskiego w Londynie."


Źródło: PISM http://www.pism.pl/Wydarzenia/Konferencje/Prezentacja-nowego-tomu-PDD