SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

29.10.2018 Konsultacje Obywatelskie ws. przyszłości Europy RODM Warszawa zaprasza

29 października br., w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie, odbyły się Konsultacje Obywatelskie w sprawie przyszłości Europy. Spotkanie rozpoczęło się wykładem prof. dr. hab. Jacka Czaputowicza – Ministra Spraw Zagranicznych Polski, który przedstawił polską wizję Unii Europejskiej. Następnie odbyła się debata, która poprowadziła dr Justyna Miecznikowska z Instytutu Europeistyki UW. Na drugą część spotkania składały się 4 sesje pytań od uczestników spotkania. Głos zabrali przedstawiciele Sejmu, Korpusu Dyplomatycznego, Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej, Media, eksperci ds. polityki zagranicznej, studenci warszawskich uczelni oraz osoby prywatne.

Pytania, pomysły a także zdania odrębne, które pojawiły się w czasie wydarzenia, skupiały się wokół podporządkowania się państw wartościom europejskim. Dyskutowano o sposobach podejmowania decyzji przez UE. Pojawiła się krytyka zwiększenia liczby spraw, w których decyzje są podejmowane w głosowaniu większościowym, gdzie stanowisko części krajów może być zignorowane. W tym kontekście równość państw UE postrzegana jest jako fikcja. Dyskutowano również nad koncepcją połączenia stanowisk przewodniczącego Rady Europejskiej oraz przewodniczącego Parlamentu Europejskiego.Postulowano, aby infrastruktura Państw Trójmorza (w tym drogi oraz przejścia graniczne) przypominały infrastrukturę państw starej Unii. Istnieje akceptacja dla rozszerzenia strefy Euro, jednak po uprzednim zrównaniu poziomu gospodarczego krajów spoza tej strefy. Dostrzega się zalety zwiększenia składki do budżetu unijnego oraz wzmocnienia unijnej dyplomacji widzianej jako wypadkowa stanowisk wszystkich krajów UE, a nie echo polityki prowadzonej przez państwa największe. Jednocześnie skrytykowano brak reakcji ze strony UE na rosyjską agresję na Ukrainie i w Gruzji. Podczas konsultacji wybrzmiał sceptycyzm wobec koncepcji suwerennej Europy, rozumianej jako emancypację spod wpływów amerykańskich, która byłaby jednak podatna na wpływy rosyjskie.

Odnosząc się do pozytywnych stron integracji europejskiej, Polacy najbardziej doceniają korzyści płynące z Polityki Spójności. Dostrzegają korzyści, jakie odnoszą polskie firmy z funkcjonowania jednolitego rynku i otwarcia granic. Dobrze oceniają możliwość podjęcia pracy czy studiów w krajach UE, brak kontroli na granicach, zwiększenie praw konsumenckich, czy tańsze połączenia komórkowe.Najczęściej wskazywane negatywne strony integracji europejskiej to dyskryminacja polskich pracowników i firm na unijnym rynku, a także odwrócenie się Unii od jej chrześcijańskich korzeni oraz brak partnerskich relacji między mniejszymi i większymi państwami członkowskimi. Pogłębienie integracji jest postrzegane jako „pokusa protekcjonizmu”, uderzającego w wolność przepływu towarów, kapitału, usług i ludzi, zmniejszającego konkurencyjność i w efekcie prowadzącego do osłabienia pozycji UE w świecie.

Wnioskiem wysuwającym się w czasie warszawskiej debaty było stwierdzenie, że Polakom i Polkom zależy na Unii Europejskiej. Polacy chcą Unii społecznie wrażliwej, chroniącej ich przed siłą globalnych korporacji oraz Unii solidarnej, urzeczywistniającej zasadę sprawiedliwości społecznej. Dostrzega się wspólnotę interesów państw Europy Środkowej oraz przydatność takich inicjatyw jak Grupa Wyszehradzka czy Inicjatywa Trójmorza. Polacy domagają się, aby Unia była silna, demokratyczna i sprawna, dysponująca ambitnym budżetem. Dyskutanci opowiadali się za wprowadzeniem tzw. piątej swobody przepływu danych. Apelowano do Komisji Europejskiej, prezesa oraz sędziów Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej do utrzymania neutralności politycznej.
Konsultacje obywatelskie w sprawie przyszłości Europy w państwach członkowskich UE odbywają się z inicjatywy Prezydenta Francji Emmanuela Macrona. Ich zasadniczą ideą jest zestawienie ze sobą różnych stanowisk na temat aspektów funkcjonowania Unii Europejskiej i wysłuchanie głosów jej obywateli. Wyniki konsultacji i propozycje obywatelskie mają zostać podsumowane w sprawozdaniach krajowych oraz uwzględnianie przy przygotowaniach do nieformalnej Rady Europejskiej w maju 2019 r., podczas której odbędzie się dyskusja nad agendą strategiczną UE na lata 2019-2024.

Rząd RP od początku dyskusji podkreśla, że pan-europejskie konsultacje nie powinny być procesem nadmiernie scentralizowanym, powinny zaś pozwalać państwom członkowskim na jak najszerszą swobodę manewru przy doborze odpowiednich instrumentów. Takie stanowisko Polski zostało zaprezentowane w liście Premiera Mateusza Morawieckiego do Prezydenta Emmanuela Macrona z dn. 6.02.2018 r., w którym podkreślono wolę przeprowadzenia debaty publicznej nt. przyszłości UE zgodnie z krajowymi praktykami, w duchu zapisów deklaracji przyjętej podczas szczytu państw Grupy Wyszehradzkiej w dniu 26 stycznia br., z zaznaczeniem wiodącej roli Sejmu RP jako animatora debaty obywatelskiej w Polsce. MSZ prowadzi także działania komplementarne w stosunku do planu Sejmu RP zakładające wykorzystanie sieci Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej.


Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do 25.10.2018 r. do godz. 14.00.
mailowo na adres: rodm@rodm-warszawa.pl