SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

28.05.2018 15 lat projektów transgranicznych Inicjatywy międzynarodowe

Z okazji 15-lecia współpracy pomiędzy Polską, Białorusią i Ukrainą w ramach funduszy Unii Europejskiej zorganizowano okolicznościowe koncerty pod wspólnym tytułem „Melodie pogranicza”. Na Mazowszu koncert odbył się w Sokołowskim Ośrodku Kultury. Z uczestnikami koncertu spotkała się Wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska.


Dni kultury Azerbejdżanu


Artyści z Ukrainy

W Sokołowie Podlaskim wystąpił zespół Panivalkova. To ukraińskie multiinstrumentalne czerpiące z folkloru i własnych inspiracji. Panivalkova śpiewa w pięciu językach: ukraińskim, rosyjskim, hiszpańskim, angielskim i francuskim. Zespół działa od 2013 r. Jego twórczość jest niejako alegorią programów transgranicznych, które łączą w sobie różne kultury i jednoczą do wspólnego działania.

– Programy transgraniczne to nie tylko korzyści materialne z powstałych inwestycji, to również zbliżenie kulturowe i współpraca pomiędzy sąsiadami. Dzięki uczestnictwu w programach możemy lepiej poznać i zrozumieć kulturę i tradycję naszych sąsiadów. A nawiązane znajomości nie kończą się wraz z rozliczeniem środków – podkreśliła wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska.

 

W każdym ze współpracujących regionów odbędzie się darmowy koncert. W Polsce muzyki sąsiadów można będzie posłuchać jeszcze w Lublinie, Hajnówce i Polańczyku.

 

Program  Współpracy  Transgranicznej  (PWT)

Program Polska-Białoruś-Ukraina 2014–2020 funkcjonuje w  ramach  Europejskiego  Instrumentu  Sąsiedztwa  (EIS). Kontynuuje on i rozszerza na obszarze pogranicza współpracę, która dotychczas rozwijana była w ramach Programu Sąsiedztwa  Polska-Białoruś-Ukraina  INTERREG  IIIA/Tacis  CBC  2004–2006  i  PWT EISP Polska-Białoruś-Ukraina 2007–2013.

 

Program skierowany jest do polskich, ukraińskich i białoruskich regionów przygranicznych. Jest realizowany  na  obszarze obejmującym jednostki NUTS3 po stronie polskiej oraz jednostki terytorialne na poziomie obwodów na Białorusi i Ukrainie. Obszar Programu obejmuje główne regiony wsparcia i regiony przyległe:

W Polsce są to:

  • podregionygłówne:krośnieńskiiprzemyski (wwojewództwiepodkarpackim),

  • białostocki, łomżyński i suwalski (w województwie podlaskim),

  • bialski i chełmsko-zamojski(wwojewództwielubelskim),

  • ostrołęcko-siedlecki(wwojewództwie mazowieckim),

  • podregiony przyległe: rzeszowski i tarnobrzeski (w województwie podkarpackim),

  • puławski i lubelski (w województwie lubelskim).

 

W Białorusi w ramach PWT współpracują:

  • obwody główne: grodzieński i brzeski,

  • obwody przyległe: miński (łącznie z miastem Mińsk) oraz homelski.

 

W Ukrainie:

  • obwody główne: lwowski, wołyński, zakarpacki;

  • obwody przyległe: rówieński, tarnopolski, iwanofrankowski.

 Źródło:
https://www.mazovia.pl/aktualnosci/art,6547,15-lat-projektow-transgranicznych.html