SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ
KONKURSY RODM WARSZAWA


Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Warszawie
serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym

"Polskie ślady w europejskich miastach" - edycja 2018


Wakacje to czas, kiedy podróżujemy, zwiedzamy, oglądamy, poznajemy nowe miejsca, ale także uwieczniamy je w obiektywach swoich aparatów fotograficznych. Zachęcamy, do poszukania w Europie polskich śladów i podzielenia się swoimi odkryciami, biorąc udział w konkursie fotograficznym.

Prace konkursowe (zdjęcia uwieczniające polskie ślady w europejskich miastach) w postaci plików zdjęciowych wraz z krótkim opisem (do 20 słów) należy przesyłać za pośrednictwem formularza dostępnego na naszej stronie internetowej (poniżej) . Nie przyjmujemy prac w innej formie (np wysyłanym listownie lub przynoszonych osobiście.


Konkurs trwa od 01.07.2018 do 30.10.2018
(przyjmowanie zgłoszeń konkursowych do 12.10.2018).


Konkurs jest adresowany do osób, które do dnia 10.10.2018 r. nie ukończyły 20 roku życia.


Nagrodami w konkursie są: za pierwsze miejsce tablet oraz trzy nagrody rzeczowe za wyróżnienia.


Uwaga!

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu oraz zasadami przetwarzania danych osobowych.

DO POBRANIA: Regulamin konkursu i zasady wykorzystania danych osobowych / PDF


Gorąco zachęcamy do udziału w konkursie!


Regulamin Konkursu Fotograficznego
"Polskie ślady w europejskich miastach"


§1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Warszawie, 00-322 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 64.
2. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.
3. Udział w konkursie jest nieodpłatny.
4. Konkurs trwa od 01.07.2018 do 30.10.2018 (przyjmowanie zgłoszeń konkursowych do 12.10.2018). W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników konkursu na stronie internetowej www.rodm-warszawa.pl.

§2 Uczestnicy

1. Konkurs jest adresowany do osób, które do dnia 10.10.2018 r. nie ukończyły 20 roku życia.                       
Uczestnicy konkursu - osoby niepełnoletnie albo nieposiadające pełnej zdolności prawnej z innych przyczyn, mogą wziąć udział w konkursie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
2. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych: imię, nazwisko, adres e-mail  na potrzeby konkursu.
3. Przystępując do Konkursu Uczestnik w Aplikacji Konkursowej potwierdza, że akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i w celach wskazanych w Regulaminie.

§3 Zasady konkursu

1. Aby wziąć udział w konkursie należy skorzystać z Aplikacji Konkursowej umieszczonej na stronie www.rodm-warszawa.pl.
2. Uczestnik konkursu musi wypełnić formularz zgłoszeniowy.
3. Zdjęcia mogą być wykonane przy użyciu dowolnej techniki.
4. Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 zdjęcia.
5. Każde ze zdjęć musi spełniać następujące warunki techniczne:
a) rozmiar min. 20 x 30 cm,
b) rozdzielczość min. 300 dpi,
c) format pliku: JPG,
d) fotografia może być wykonana techniką cyfrową lub tradycyjną, jednak fotografia tradycyjna musi być zapisana w postaci cyfrowej (zeskanowany negatyw),
6. Przedmiotem konkursu jest przedstawienie pracy wykonanej w technice fotografii pt. „Polskie ślady w europejskich miastach ” wraz z krótkim opisem – do 20 słów.
7. Konkurs przebiega następująco:
a) 01.07.2018 - 12.10.2018 - Uczestnicy mogą przesyłać Zgłoszenia,
b) 13.10.2018 – 30.10.2018 - Jury obraduje, aby wyłonić zwycięzców,
c) najpóźniej w dniu 02.12.2018 na stronie internetowej www.rodm-warszawa.pl zostaną opublikowane wyniki konkursu.
8. Organizator skontaktuje się z każdym z laureatów konkursu za pomocą e-mail, wysyłając wiadomość na adres podany w aplikacji konkursowej.

§4 Nagrody

1. Nagrodami w konkursie są: za pierwsze miejsce tablet oraz trzy nagrody rzeczowe za wyróżnienia.
2. Jury (w skład którego będą wchodzić osoby z ramienia Organizatora) będzie oceniało przede wszystkim:
a) zgodność Zgłoszenia z tematyką konkursu,
b) oryginalność i kreatywność Zgłoszenia.
3. Laureat zobowiązany jest do niezwłocznej odpowiedzi na wiadomość wysłaną drogą e-mailową oraz podania danych osobowych niezbędnych do przekazania nagrody. Niepodanie przez Laureata danych osobowych, o których mowa powyżej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez tego Laureata wiadomości od Organizatora dotyczącej wygranej w konkursie, oznacza rezygnację Laureata z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.
4. W przypadku, w którym Laureat jest niepełnoletni lub nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych z innych przyczyn, zgoda przedstawiciela ustawowego na udział tego Laureata w konkursie oraz odebranie przez niego nagrody musi zostać doręczona na piśmie na adres Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Laureata wiadomości o nagrodzie.
5. Nagrody zostaną przesłane pocztą/kurierem. Istnieje również możliwość osobistego odbioru nagrody w siedzibie Organizatora.

§5 Prawa Autorskie i inne

1. Przystępując do konkursu, użytkownik oświadcza, że jest autorem i posiada prawa autorskie majątkowe do wytworu, który zgłasza w Aplikacji, oraz że nie naruszają one praw osób trzecich.
Autor wyraża zgodę na publikację na stronie internetowej, w mediach społecznościowych, oraz na innych nośnikach elektronicznych i tradycyjnych nadesłanej pracy przez Organizatora, oraz wykorzystanie pracy w celach promocyjnych i statutowych Organizatora.
2. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub innych praw osób trzecich oraz innych naruszeń Regulaminu Organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu Zgłoszenia Uczestnika w konkursie. Podejrzenia naruszeń należy zgłaszać na adres Organizatora.
3. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.

§6 Reklamacje i postanowienia końcowe

1. Reklamacje związane z konkursem mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, listem poleconym z wyraźną datą stempla pocztowego na adres Organizatora, z dopiskiem "Reklamacja” w terminie 7 od zaistnienia podstawy reklamacji, lecz nie później niż do 29.12.2018. Reklamacje nadesłane pod tym czasie nie będą rozpatrywane.
2. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu, w terminie do 7 od daty wpłynięcia reklamacji. Za przekazanie odpowiedzi na reklamację w terminie uznaje się wysłanie listu poleconego z odpowiedzią w tym terminie. Organizator może wymagać dodatkowych oświadczeń od użytkownika w celu uprawdopodobnienia podstawy reklamacji.
3. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji podejmowane będą w formie pisemnej.
4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
5. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności wyboru Laureatów i wydania nagród oraz weryfikowania prawdziwości danych.
6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu  „Polskie ślady w europejskich miastach” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

W przypadku otrzymania nagrody w Konkursie „Polskie ślady w europejskich miastach”, wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Warszawie, w prasie lokalnej, mediach oraz w wydawnictwach promujących Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Warszawie.

Jednocześnie zostałam/em poinformowana/y o tym, że:
Administratorem danych osobowych konkursu „Polskie ślady w europejskich miastach” jest:
Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Warszawie
ul. Krakowskie Przedmieście 64, 00-322 Warszawa

Dane będą przetwarzane w celu wyłonienia laureatów konkursu „Polskie ślady w europejskich miastach”, a podanie ich jest dobrowolne. Udostępnianie danych nie jest przewidywane.

Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie do dostępu do treści moich danych i ich poprawieniu.


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY